นักสืบคืออะไร ? และ มีประโยชน์อย่างไรกับผู้จ้าง

นักสืบคืออะไร?

พระราชบัญญัตินักสืบเอกชน ซึ่งไม่เคย มีการประกาศใช้ ให้คำจำกัดความว่า นักสืบคืออะไร ตามคำจำกัดความนี้ ซึ่งเป็นร่าง และ ยังไม่ได้ตรา นักสืบเอกชน คือผู้ที่กระทำการ แทนบุคคลจริง และ นิติบุคคล รวบรวม

วิเคราะห์ ตรวจสอบ และ ประเมินข้อมูลที่จำเป็น ทั้งหมด โดยจำกัดเฉพาะ ความต้องการของ บุคคลเหล่านี้ และ อยู่ในขอบเขต ของข้อบังคับ ทางกฎหมาย

นอกจากนี้ นักสืบเอกชน คือบุคคล ที่สืบสวนการข่มขืน กับบุคคลจริง และ ทางกฎหมาย และ พยายามทำลายพวกเขา หากได้รับ การร้องขอ นักสืบเอกชน ยังให้บริการ เพื่อปกป้องอาคาร และ ทรัพย์สิน ของประชาชน และ

สถาบัน ที่พวกเขาให้บริการ อีกด้วย

ตามร่างกฎหมาย นักสืบเอกชน หากนักสืบเอกชน หรือพนักงานสอบสวน เชื่อว่ามีการก่ออาชญากรรม ในขณะทำกิจกรรม ในกรณีนี้ ต้องแจ้งหน่วยงานทางกฎหมาย และ ดำเนินมาตรการ ที่จำเป็น เพื่อป้องกัน การหายตัว

ไป ของหลักฐาน การก่ออาชญากรรม

ร่างกฎหมาย ที่กำหนดนักสืบเอกชน ในลักษณะนี้ ดึงความสนใจ ไปที่สิ่งสุดท้าย: นักสืบเอกชน คือ เจ้าหน้าที่ ที่ใช้อำนาจ จำกัดที่ได้รับจากกฎหมายนี้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ นักสืบเอกชน ถูกขอให้อย่า

ทำเกินกฎหมาย และ ไม่ใช้กำลัง อันที่จริง พวกเขาไม่สามารถ เชิญคนมาที่สำนักงาน เพื่อสอบปากคำ แม้แต่ เพื่อวัตถุประสงค์ ในการสืบสวน

หลังจาก ที่ร่างกฎหมาย ได้ให้คำจำกัดความ ของนักสืบแล้ว มันก็ได้ดึง ขอบเขต ของพื้นที่ทำงาน ไปด้วย ดังนั้น นักสืบเอกชน จึงสามารถทำงาน ได้เฉพาะในพื้นที่ ต่อไปนี้:

 • สำรวจพฤติกรรม หรือ นิสัยที่ไม่ดี ของคู่สมรส หรือสมาชิกในครอบครัว ที่เป็นอันตราย ต่อความสมบูรณ์ ของครอบครัว
 • – การสืบค้น และ ค้นหา บุคคลที่หายไป
 • – การสืบค้น และ ค้นหาทรัพย์สินที่ถูกขโมย หรือสูญหาย
 • – การคุ้มครองอาคาร สิ่งติดตั้ง หรือ สินค้า ที่เป็นของบุคคล หรือองค์กร ที่ได้รับการคุ้มครอง
 • – การรักษาความปลอดภัย ขององค์กร และ สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในขอบเขต ของกฎหมายองค์กรความมั่นคง ส่วนบุคคล
 • – การสอบสวน ว่าบุคลากรในระดับต่างๆ ที่ทำงาน ในสถานประกอบการ โรงงาน โรงงานผลิต หรือ สถานที่ทำงานที่คล้ายคลึงกัน มีความซื่อสัตย์ และ เชื่อถือได้ ทัศนคติ และ พฤติกรรม ที่มีต่อนายจ้างหรือไม่ และพวกเขาร่วมมือ กับองค์กรอื่น ที่ต่อต้านองค์กร ที่พวกเขาทำงาน ด้วยหรือไม่
 • – เฝ้าติดตาม ว่าคนที่ทำงาน ในที่ทำงาน เช่น ร้านค้าขนาดใหญ่ หน่วยงาน หรือ ซูเปอร์มาร์เก็ต ที่ทุกคนเข้าออกหรือไม่ และ ขโมยหรือทำลาย อสังหาริมทรัพย์ และ เครื่องจักรที่มีอยู่ และ ป้องกันพฤติกรรม ที่เป็นอันตราย
 • -การตรวจสอบ สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ ที่บุคคล หรือองค์กร เป็นเจ้าของ เกี่ยวกับกระบวนการบังคับใช้ และ สิทธิลูกหนี้ ของบุคคลภายนอก

เพื่อรับมือ กับงานที่จริงจังเช่นนี้ นักสืบเอกชน หรือผู้ช่วยวิจัย ต้องมีคุณสมบัติ และตรงตามเงื่อนไข บางประการ หากวันหนึ่ง ร่างกฎหมายนักสืบเอกชน ผ่านการอนุมัติ จากรัฐสภา กฎบางอย่าง ก็จะถูกนำมาใช้ ในเรื่องนี้

เช่นกัน

หากคุณต้องการ คำอธิบายเพิ่มเติม เกี่ยวกับนักสืบ แล ะวิธีที่จะเป็นนักสืบ คุณสามารถมาที่บริษัทของเรา นอกจากนี้ หากคุณต้อง การรับบริการนักสืบเอกชน บริษัทของเรา จะให้บริการที่รวดเร็ว และ ปลอดภัยที่สุด

ประโยชน์ของนักสืบเอกชน

 

ตามร่างกฎหมาย นักสืบเอกชน ซึ่งยังไม่ได้รับ การรับรอง นักสืบเอกชน จะเข้ารับการประกอบ วิชาชีพนักสืบ โดยการตัดสินใจ ของคณะกรรมการ นักสืบเอกชน อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รับอนุญาต ให้เป็นนักสืบเอกชน พวก

เขาจะต้อง สาบานต่อหน้าประธาน และ สมาชิก ของคณะกรรมการนักสืบเอกชน ตามข้อความ ในคำสาบานนี้ นักสืบเอกชน มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม เกียรติยศ และ กฎเกณฑ์ ของวิชาชีพนักสืบ

ทุกวันนี้ เนื่องจากกฎหมายนี้ ยังไม่ได้ประกาศใช้ จึงไม่มี คณะกรรมการนักสืบเอกชน ขั้นตอน การขอรับใบอนุญาต หรือ การสาบาน อย่างไรก็ตาม แม้จะมีทุกอย่าง สำนักงานนักสืบเอกชน ที่มีอยู่ และพนักงานยังคงปฏิบัติ

ตาม หลักการเหล่านี้ ด้วยวิธีการ ของกิจกรรมที่พวกเขาได้แสดงให้เห็น จนถึงขณะนี้ มิฉะนั้น อาชีพนักสืบ จะไม่พัฒนามากนัก ผู้คนและองค์ก ที่ต้องการ จะไม่มั่นใจในอาชีพนี้

นักสืบเอกชน และ นักสืบเอกชน ที่พวกเขาจ้าง ส่วนใหญ่ให้บริการดังต่อไปนี้เ พื่อประโยชน์ของบุคคล และองค์กร :

 • – ตรวจสอบว่า คู่สมรส หรือสมาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรม หรือนิสัยที่ไม่ดี ที่จะเป็นอันตรายต่อความสามัคคีในครอบครัวหรือไม่
 • – การค้นหา ค้นหา และระบุที่อยู่ของผู้สูญหายหรือไม่สามารถหาที่อยู่ได้
 • – ค้นหาสินค้าที่ถูกขโมยหรือสูญหาย
 • -ให้ความคุ้มครองอาคาร สิ่งติดตั้ง หรือสินค้าที่เป็นของบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับการคุ้มครอง
 • – การรับรองความปลอดภัยของสถานประกอบการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครอบคลุมโดยกฎหมายองค์กรความมั่นคงส่วนบุคคล
 • – การสอบสวนว่าบุคลากรทุกระดับที่ทำงานในวิสาหกิจพาณิชยกรรม โรงงาน บริษัท โรงงานผลิตหรือสถานที่ทำงานที่คล้ายคลึงกันมีความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ มีทัศนคติและพฤติกรรมต่อนายจ้างหรือไม่ และร่วมมือกับองค์กรอื่นที่ต่อต้านองค์กรที่พวกเขาทำ ทำงานให้กับ.
 • – เฝ้าติดตามว่าคนที่ทำงานในร้านค้าขนาดใหญ่ทุกประเภท หน่วยงาน ซูเปอร์มาร์เก็ต และสถานที่ทำงาน ที่เปิดให้ผู้คนเข้าและออกจากสถานที่เหล่านี้ ไม่ว่าจะขโมยหรือทำลายอสังหาริมทรัพย์และเครื่องจักรที่มีอยู่ และป้องกันพฤติกรรมที่เป็นอันตราย
 • – การตรวจสอบสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่บุคคลหรือองค์กรเป็นเจ้าของเกี่ยวกับกระบวนการบังคับใช้ และสิทธิและลูกหนี้ของบุคคลภายนอก
 • – นอกจากนี้ การสนับสนุนทางกฎหมาย กฎหมายครอบครัว สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา อุบัติเหตุ แบล็กเมล์ การบัญชีปลอม การฉ้อโกง การฉ้อโกง การติดตาม และการวิจัยที่คล้ายกันอื่นๆ

ประเด็นเหล่านี้เผยให้เห็นถึงประโยชน์ของงานนักสืบเอกชนโดยทั่วไป ควรสังเกตว่าในกรณีเหล่านี้จำเป็นต้องมีความรู้และประสบการณ์บางอย่าง ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ นักสืบเอกชนและผู้ช่วยวิจัยสามารถสรุปการวิจัย

และการศึกษาที่ร้องขอได้ในเวลาอันสั้น

ไม่ควรลืมว่านักสืบเอกชนและพนักงานสอบสวนมีอำนาจเข้าไปในสถานที่สาธารณะในช่วงเวลาที่สถานที่เหล่านี้เปิดเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามที่เข้ามาในสถานที่ทำงานเหล่านี้เพื่อซักถามคนทุกระดับที่ทำงาน

ในสถานที่เหล่านี้ได้รับอนุญาต ผู้จัดการและเจ้าของธุรกิจของสถานที่เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่สามารถเรียกบุคคลเหล่านี้มาที่สำนักงานเพื่อแจ้งความได้ และไม่สามารถใช้กำลังได้

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของนักสืบเอกชน มาที่บริษัทของเราตอนนี้ ในระหว่างนี้ หากจำเป็นต้องมีบริการนักสืบเอกชน พนักงานของบริษัทของเราจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *